Po nas tylko ŚMIECI?

Harmonogramy odbioru odpadów

 Droga odpadów w pigułce

Files:
Droga odpadów w pigułceHOT
Date 2019-10-27
File Size 1.3 MB
Download 646

 

 

UCHWAŁA NR 18/II/2018RADY MIASTA LUBLIN z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), w związku z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

 1. w wysokości 21 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. w wysokości 41 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
 3. w wysokości 63 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

2. Ustala się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

 1. w wysokości 42 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. w wysokości 82 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego dwuosobowego;
 3. w wysokości 126 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób.

W Państwa imieniu SM „KLAKSON”składa comiesięczne deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku ZMIANY liczby osób zamieszkałych w lokalu, bardzo prosimy o składanie stosownych oświadczeń.

Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w lokalu:

oswiadczenie_-osoby zamieszkałeHOT
Date 2019-09-23
File Size 8.08 KB
Download 1 024

Liczba gospodarstw oraz liczba osób tworzących gospodarstwo powinna zostać podana na podstawie definicji: gospodarstwo domowe - rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Stawka opłaty od każdego gospodarstwa domowego jest zależna od rodzaju tegoż gospodarstwa, tzn. czy jest to gospodarstwo jedno-, dwu-, czy wieloosobowe.

Liczba osób tworzących gospodarstwo domowe - obejmuje całkowitą liczbę wszystkich mieszkańców danego lokalu, zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak również przebywających w nim czasowo, według definicji miejsca zamieszkania zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

SELEKTYWNA  ZBIÓRKA  ODPADÓW  CHRONI  NASZE   ŚRODOWISKO NATURALNE I PRZYCZYNIA SIĘ DO  ZMNIEJSZENIA OPŁAT.

Od 1 lipca 2018 roku zaczął funkcjonować w Lublinie nowy system odbierania odpadów.

ULOTKA nowe zasady odbioru odpadow od 1 lipca 2018.pdf

Regulującymi aktami prawnymi są Uchwały Rady Miasta Lublin dostępne na stronie internetowej http://bip.lublin.eu

Gmina Lublin została zobowiązana do wprowadzenia nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów od dnia 1 lipca 2018 r. Wynika to z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017.19). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 lipca 2017 r. i zgodnie z jego zapisami Gmina Lublin miała zapewniony okres przejściowy na wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki, który skończył się z dniem zakończenia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. 30 czerwca 2018 r.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Od 1 lipca 2018 r. SM KLAKSON współpracuje z dwoma firmami:

 • Sektor II - dzielnice: Osiedle WIDOK Ponikwoda Firma KOM-EKO
 • Sektor VII - dzielnice: Osiedla Widok i Poręba , Czuby Południowe, Firma Suez

Od 1 stycznia 2019r. we wszystkich sektorach miasta został wdrożony nowy system selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz.19).

Zbieranie odpadów będzie odbywało się na nowych zasadach, bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady komunalne:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane - pojemnik w kolorystyce odmiennej od pozostałych

Za dostarczenie pojemników i worków w kolorach zgodnych z wymaganiami rozporządzenia na teren nieruchomości zamieszkałej odpowiada przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Nowe pojemniki będą dostarczane sukcesywnie w przeciągu kilku/kilkunastu dni. Właściciel nieruchomości określa ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wyznacza miejsce pod ich usytuowanie. Dla każdej zbieranej frakcji odpadów stosuje się oddzielne pojemniki.

Obowiązują nowe częstotliwości odbioru. (szczegółowe harmonogramy umieszczone są na wiatach i tablicach ogłoszeń na klatkach)

Obowiązuje uchwalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i od rodzaju zabudowy. Dodatkowo ustala się niższe stawki za zbieranie odpadów w sposób segregowany.

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.