Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Informacja o podwyżce cen za ciepło

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie
Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla ciepła, które zakładają znaczny wzrost kosztów dla odbiorców. Koszty te należą do grupy opłat niezależnych
od Spółdzielni. Oznacza to, iż Spółdzielnia nie ma wpływu na ich wysokość, a wynikają one z cen ustalonych przez dostawcę ciepła.

Dostawcą ciepła do budynków spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych, a także wielu innych odbiorców w Lublinie takich jak szkoły, szpitale, centra handlowe, urzędy, budynki sakralne czy obiekty
sportowe jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które jest praktycznym monopolistą w tym zakresie. Dostarcza ono ciepło pochodzące w głównej mierze z gazu ziemnego, którego ceny w ostatnim czasie drastycznie wzrosły.

Wskazujemy, że podwyżka cen energii cieplnej w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni, nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana. Spółdzielnia nie odnosi też żadnych korzyści finansowych
z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków.

W obecnej sytuacji nie jest możliwe rozwiązanie umowy na dostawę ciepła do budynków, gdyż mieszkańcy pozostaliby bez ogrzewania w okresie zimowym. Ponadto na terenie Lublina nie ma innego
alternatywnego dostawcy ciepła, który mógłby dostarczać ciepło do budynków. Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia nie posiada technicznej i finansowej możliwości zmiany sposobu ogrzewania budynków.
W związku z powyższym prosimy o racjonalne gospodarowanie ciepłem w lokalach.
Poniżej udostępniamy pełną treść komunikatu z informacją o nowych taryfach dla ciepła.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KLAKSON” W LUBLINIE

Files:
Pismo z LPEC o podwyżce
Date 2022-07-23
File Size 259.13 KB
Download 39

Drodzy Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

za nami Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, pierwsze po 2-letniej przerwie spowodowanej COVID-19. W tym roku chcieliśmy szczególnie podziękować za Państwa liczną obecność oraz aktywny udział w obradach. Zarząd otrzymał od Państwa aprobatę działań za rok ubiegły oraz mandat do działania na rok kolejny. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybrało nowych członków Rady Nadzorczej.
W załączeniu udostępniamy Państwu sprawozdania z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowe Spółdzielni za ww. okres.
Zapewniamy, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Spółdzielni dołożą wszelkich starań, aby stale poprawiać warunki życia na osiedlach, zgodnie z założeniami i planami zaakceptowanymi podczas zebrania.
Ponadto chcielibyśmy zaprosić do kontaktu zarówno telefonicznego, mailowego jak i osobistego we wszelkich sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2019 r.
Date 2022-07-18
File Size 231.18 KB
Download 15
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2020 r.
Date 2022-07-18
File Size 532.83 KB
Download 21
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2021 r.
Date 2022-07-18
File Size 376.11 KB
Download 22
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2019 r.
Date 2022-07-18
File Size 827.13 KB
Download 14
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2020 r.
Date 2022-07-18
File Size 154.99 KB
Download 12
Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za 2021 r.
Date 2022-07-18
File Size 726.43 KB
Download 27
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Klakson za lata 2019 - 2021
Date 2022-07-18
File Size 270.65 KB
Download 17

Stanowisko Prezesa Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KLAKSON" W LUBLINIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SM "KLAKSON"

Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "KLAKSON" w Lublinie określają Statut Spółdzielni, Regulamin Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "KLAKSON" w Lublinie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: Wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub techniczne, co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni, znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, umiejętność zarządzania majątkiem jednostek gospodarczych, oraz wiedza z zakresu prawa pracy, komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie kandydata o niekaralności, brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym, pełna dyspozycyjność.

SM „Klakson" w Lublinie oferuje wynagrodzenie na stanowisku Prezesa Zarządu w wysokości od 5 000,00zł do 6 000,00zł. Pełnienie funkcji będzie wykonywane w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów, oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,(wzór 1)
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych, (wzór 2)
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej, (wzór 3)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 30 dni przed datą upływu składania ofert).

Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej inne dodatkowe dokumenty związane z jego ofertą.

Tryb przeprowadzania konkursu określa "Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "KLAKSON" w Lublinie uchwalony przez Radę Nadzorczą, dostępny wraz z wzorami oświadczeń na stronie internetowej spółdzielni oraz w biurze siedziby spółdzielni przy ul. Szafirowej 8 w Lublinie.

Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz. 15.00, bezpośrednio w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej ""KLAKSON" w Lublinie, przy ul. Szafirowej 8 w Lublinie z dopiskiem:

"Postępowanie kónkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "KLAKSON" w Lublinie NIE OTWIERAĆ"

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek innych danych lub znaków.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni www.klaksonsm.pl

Oświadczenia
Date 2022-05-20
File Size 38.06 KB
Download 71

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów  w następujących nieruchomościach:

 • ul. Bazylianówka 79 - 32 szt.
 • ul. Bazylianówka 83 - 30 szt.
 • ul. Bursztynowa 9 - 4 szt.
 • ul. Opalowa 5 - 8 szt.
 • ul. Szafirowa 12 - 4 szt.
 • ul. Szafirowa 14 - 4 szt.

Termin realizacji zamówienia 01.05.2022 do 15.10.2022.

Składanie ofert na w/w prace w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8 na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania

- do dnia 26.04.2022r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert na w/w roboty w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

- w dniu 27.04.2022r. o godz.12.00

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Szafirowa 8 w godz. 8.00 do 13.00 , po wpłaceniu 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto SM ,,KLAKSON” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

Szczegółowe informacje udzielane są pod telefonem /81/ 526 65 92 lub tel. komórkowy 513 046 162

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klakson” w Lublinie informuje, że w związku z trzecią w bieżącym roku podwyżką opłat za centralne ogrzewanie, dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zaistniała konieczność zweryfikowania dotychczasowych wysokości stawek/m² w zaliczkach na centralne ogrzewanie.

Naliczenie nowych stawek za centralne ogrzewanie w opłatach eksploatacyjnych jest kosztem niezależnym od Spółdzielni.

Zgodnie z art. 4 ust 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) Zarząd Spółdzielni ustalił, że od 1 października 2021 r. będą obowiązywać nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Zarząd SM „Klakson”

Przetarg balkony

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów w następujących nieruchomościach:

 • ul. Bazylianówka 79 - 32 szt.
 • ul. Bazylianówka 83 - 30 szt.
 • ul. Bursztynowa 9 - 8 szt.
 • ul. Opalowa 5 - 8 szt.
 • ul. Szafirowa 12 - 4 szt.
 • ul. Szafirowa 14 - 4 szt.

Termin realizacji zamówienia 08.08.2022 do 31.10.2022.
Składanie ofert na w/w prace w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8 na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania.

 • do dnia 01.08.2022r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert na w/w roboty w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

 • w dniu 02.08.2022r. o godz.12.00

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Szafirowa 8 w godz. 8.00 do 13.00,
po wpłaceniu 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto SM ,,KLAKSON” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

Szczegółowe informacje udzielane są pod telefonem /81/ 526 65 92 lub tel. komórkowy 513 046 162

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Podkategorie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.