Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,KLAKSON” ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów  w następujących nieruchomościach:

  • ul. Bazylianówka 79 - 32 szt.
  • ul. Bazylianówka 83 - 30 szt.
  • ul. Bursztynowa 9 - 4 szt.
  • ul. Opalowa 5 - 8 szt.
  • ul. Szafirowa 12 - 4 szt.
  • ul. Szafirowa 14 - 4 szt.

Termin realizacji zamówienia 01.05.2022 do 15.10.2022.

Składanie ofert na w/w prace w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8 na każdą nieruchomość oddzielnie z podaniem ceny i terminu wykonania

- do dnia 26.04.2022r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert na w/w roboty w siedzibie Zarządu Spółdzielni ul. Szafirowa 8

- w dniu 27.04.2022r. o godz.12.00

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Szafirowa 8 w godz. 8.00 do 13.00 , po wpłaceniu 30,00zł (słownie: trzydzieści złotych) na konto SM ,,KLAKSON” nr 25 1020 3176 0000 5702 0011 1161.

Szczegółowe informacje udzielane są pod telefonem /81/ 526 65 92 lub tel. komórkowy 513 046 162

Przetarg odbędzie się na zasadach obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu, wymagane wadium wynikające z SIWZ.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD SM „KLAKSON”

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Klakson” w Lublinie informuje, że w związku z trzecią w bieżącym roku podwyżką opłat za centralne ogrzewanie, dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., zaistniała konieczność zweryfikowania dotychczasowych wysokości stawek/m² w zaliczkach na centralne ogrzewanie.

Naliczenie nowych stawek za centralne ogrzewanie w opłatach eksploatacyjnych jest kosztem niezależnym od Spółdzielni.

Zgodnie z art. 4 ust 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) Zarząd Spółdzielni ustalił, że od 1 października 2021 r. będą obowiązywać nowe naliczenia opłat eksploatacyjnych, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/2021 z dnia 15.09.2021 r.

Zarząd SM „Klakson”

INFORMACJA Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie dla osób posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych, będących w zarządzie Spółdzielni, które nie są członkami Spółdzielni

 

Dochody uzyskiwane przez spółdzielnie mieszkaniowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostały zwolnione z podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 865; ze zm.). Dochodem jest nadwyżka przychodów (opłat eksploatacyjnych wpłaconych za dany lokal mieszkalny) nad faktycznymi kosztami jego utrzymania. Dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem, że:

  1. został uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
  2. został przeznaczony na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

W świetle ostatnich interpretacji organów skarbowych (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-1.4010.77.2020.1.AW z dnia 07 kwietnia 2020r.) oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2015r. – sygn. akt II FSK 1025/13), do zasobów mieszkaniowych spółdzielni nie zalicza się lokali mieszkalnych osób nie będących członkami spółdzielni, posiadających odrębne prawo własności. Interpretacja ta opiera się na brzmieniu art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1645; ze zm.), z którego wynika, iż spółdzielnia zarządza mieniem swoim (np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) lub mieniem swoich członków (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności do lokalu, przysługujące członkom). Natomiast zarządzanie przez spółdzielnię mieniem innym (prawo odrębnej własności do lokalu osób nie będących członkami spółdzielni) jest już usługą (zarządzaniem) mieniem nie stanowiącym zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Tożsame zapisy zawiera statut SM „KLAKSON”, który w § 4 ust. 3 i 4 stanowi, iż Spółdzielnia zarządza mieniem swoim oraz mieniem swoich członków (działalność tzw. „statutowa”). Natomiast z § 4 ust. 2 statutu wynika, że Spółdzielnia może również świadczyć usługi zarządu na rzecz innych osób, ale już jako działalność poza statutowa. Podkreślenia wymaga użycie sformułowania „zarządza”, co może się odnosić wyłącznie do członków spółdzielni, gdyż tylko w stosunku do tych osób spółdzielnia może wydawać wiążące decyzje (art. 18 § 5 Prawo spółdzielcze – t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 275 ze zm.). Wobec zaś osób nie będących członkami, takiej możliwości spółdzielnia już nie ma. W konsekwencji ta działalność nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, gdyż nie dotyczy zasobów mieszkaniowych spółdzielni lub jej członków, co skutkuje, iż usługa zarządu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ostatecznie może to spowodować wzrost opłat eksploatacyjnych za lokale należące do tych osób, poprzez zweryfikowanie naliczania opłat eksploatacyjnych przez Spółdzielnię, bez uwzględniania dotychczas tego podatku w kalkulacji opłat. Uniknięciem tych perturbacji jest przystąpienie na członka Spółdzielni. Jednak decyzja taka jest autonomiczna i nie może podlegać żadnym naciskom. Intencją Zarządu przekazania niniejszej informacji jest tylko przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej.

Sezon grzewczy

  • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 563
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 501
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 505
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 506

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Adresy email

  • Opublikowano: czwartek, 04 luty 2021 03:56

W związku z usprawnianiem zarządzania procesem porozumiewania się ze Spółdzielnią , zwracamy się z prośbą do mieszkańców 
o uzupełnienie/uaktualnienie adresów e-mail.

Prośba wynika między innymi z utrzymującej się wysokiej ilości zachorowań na COVID-19 oraz w związku z ograniczonym kontaktem z biurem Spółdzielni.
Ponadto w dużym stopniu pozwoli na usprawnienie pracy oraz obniżenie kosztów.

Zarząd SM Klakson

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Podkategorie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.