Szanowni Mieszkańcy. Od dzisiaj tylko ważne i aktualne informacje. Zapraszamy do współpracy. Wyzwań jest wiele. 

Zarząd SM "Klakson"

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie zawiadamia wszystkich Członków Spółdzielni, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 25.06.2024 r. na godz. 17:00 w sali parafialnej mieszczącej się w Kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ul. Bursztynowej 20, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zastępcę Przewodniczącej i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach Przewodniczącego
  i Zastępcy Przewodniczącego - Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za rok 2023.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2023.
 9. Przedstawienie przez Zarząd propozycji przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za rok 2023.
 11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności
  za rok 2023.
 12. Rozpatrzenie przez Walne sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z ich działalności w roku 2023.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia, w związku z wyczerpaniem porządku obrad.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

 

IFORMACJA DODATKOWA

Zarząd informuje, że od dnia 11.06.2024 r. w siedzibie Spółdzielni w Lublinie przy ul. Szafirowej 8 oraz na stronie internetowej Spółdzielni będą przedłożone sprawozdania będące przedmiotem obrad, jak: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej. Zarząd prosi o zapoznanie się zwłaszcza ze sprawozdaniami z działalności i finansowym za rok 2023, gdyż na Walnym będą referowane tylko najważniejsze aspekty tych sprawozdań, a omawiane jedynie w ramach ewentualnie zgłaszanych pytań.

Ponadto Zarząd informuje, że w przypadku braku możliwości osobistego uczestniczenia przez Członka Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, może on udzielić pełnomocnictwa każdej osobie pełnoletniej (ukończone 18 lat), niekoniecznie będącej członkiem Spółdzielni. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej z czytelnym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa (Członka Spółdzielni) i danymi identyfikującymi osobę pełnomocnika (imię i nazwisko oraz nr i seria dowodu osobistego). Podpis nie wymaga uwierzytelnienia. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni, jak również jego formularz można pobrać w siedzibie Spółdzielni.

GORĄCO ZAPRASZAMY!

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Klakson” w Lublinie

 

Poniżej udostępniamy dokumenty będące przedmiotem obrad.

Files:
Date 2024-06-10
File Size 73.26 KB
Download 29

Date 2024-06-10
File Size 125.97 KB
Download 41

Date 2024-06-10
File Size 723.81 KB
Download 40

 

Date 2024-06-10
File Size 1.85 MB
Download 37

 

Date 2024-06-06
File Size 15.92 KB
Download 32

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

ROZLICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA PO ZMIANACH PRZEPISÓW PRAWA

 

W Polsce kwestie rozliczeń ciepła reguluje Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Istotne zmiany w przedmiotowej ustawie, wynikające z wymogów Europejskiej Dyrektywy o efektywności energetycznej EED, wprowadzono w 2021 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest promowanie energooszczędnych rozwiązań oraz sprawiedliwy rozkład kosztów zużytej w budynku energii cieplnej, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na centralne ogrzewania oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Nowe obowiązki jakie zostały wprowadzone w zakresie rozliczeń kosztów ciepła w oparciu o podzielniki kosztów wynikające z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. to:                                                         

- wyznaczanie minimalnego i maksymalnego zużycia ciepła dla każdego lokalu,                                                                   

- dodatkowe informacje na rozliczeniu indywidualnym,                                                                                                             

- graficzne porównanie zużycia ciepła w lokalu ze zużyciem w tym samym okresie roku poprzedniego.

 

W związku z koniecznością dostosowania rozliczeń do nowych wymogów wynikających z rozporządzenia, na indywidualnych rozliczeniach w tym roku pojawiły się dodatkowe informacje, których wcześniej nie było.

Pierwsza zmiana to uwzględnienie minimalnego i maksymalnego zużycia, które zostało wyliczone indywidualnie dla każdego lokalu jako wielkość energii cieplnej wynikająca z:

- wydajności cieplnej grzejników zainstalowanych w mieszkaniu,                                                                                               

- długości sezonu grzewczego (dokładna liczba dni),                                                                                                                   

- średniej temperatury zewnętrznej w okresie grzewczym (według danych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),         

- przyjętych temperatur projektowych powietrza w mieszkaniu dla MIN 16 stopni C dla MAX 24 stopni C,                             

- właściwej dla lokalizacji budynku strefy klimatycznej Polski wg normy PN-EN 12831.

 

Na rozliczeniu indywidualnym wyliczone wartości zaprezentowane są w formie dodatkowej tabeli znajdującej się w części D indywidualnego rozliczenia.

W przypadku, gdy wyliczone w oparciu o podzielniki kosztów zużycie jednostek będzie niższe niż wyliczona wartość minimalna wówczas do rozliczenia kosztów zostanie przyjęta minimalna liczba jednostek wyliczona dla danego lokalu.

Jeśli wyliczone w oparciu o podzielniki kosztów zużycie będzie wyższe od maksymalnego zużycia wyliczonego dla lokalu, wówczas do rozliczenia zostaną przyjęte maksymalne jednostki.

Druga zmiana to dodatkowa strona, na której przedstawione są w formie graficznej następujące informacje:                

- koszt c.o. lokalu na m2 w porównaniu ze średnim kosztem w budynku na m2*,                                                                     

- zużycie w jednostkach na m2 w lokalu w porównaniu ze średnim zużyciem w nieruchomości*,                                             

- dodatkowe informacje kontaktowe.

 

* powyższe dane prezentowane są dla dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych.

Sezon grzewczy

 • Opublikowano: piątek, 02 październik 2020 04:44

W dniach od 30.09 do 02.10 rozpoczęliśmy sezon grzewczy 2020/2021.
W roku 2019 w listopadzie i grudniu otrzymaliśmy wiele pytań na temat działania i wykorzystywania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss , zamontowanych przez Firmę ISTA na Osiedlu Poręba w sezonie letnim 2019.
W miesiącu grudniu 2019 zamieściliśmy na stronie www SM „KLAKSON” dodatkowe informacje o zasadach działania zaworów z głowicą termostatyczną.
W bieżącym roku pytania i reklamacje pojawiały się w maju i czerwcu , po Państwa analizie kosztów ogrzewania mieszkania w roku kalendarzowym 2019, na podstawie przesłanych przez Spółdzielnię szczegółowych rozliczeń Firmy ISTA.
Przypominamy więc na starcie sezonu grzewczego podstawowe zasady i informacje dotyczące działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 771
Głowica RAW5116HOT
Date 2019-12-15
File Size 30.87 KB
Download 669
Informacje głowiceHOT
Date 2019-12-15
File Size 515.43 KB
Download 724
UlotkaHOT
Date 2019-12-15
File Size 217.46 KB
Download 688

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba.  Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116. Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.
Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla , co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków.Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.
Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła. Zdecydowano jednak inaczej…
Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.
Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Dbajmy o Nasze otoczenie. Odpady i recykling.

W dzisiejszych czasach każdy z nas, z roku na rok, wytwarza coraz więcej odpadów, które nieprawidłowo zagospodarowane mogą stanowić bardzo duży problem dla naszego życia i zdrowia, jak i dla środowiska, w którym żyjemy.

Obecnie na świecie bardzo silny nacisk kładzie się na  wprowadzanie i potęgowanie zrównoważonego rozwoju w gospodarce jak i w codziennym życiu. Świadomość zagrożenia jakie niesie niewłaściwy sposób gospodarowania i wykorzystania środowiska naturalnego, może prowadzić do jego szybkiej i nieodwracalnej degradacji. Na problemy związane m.in. z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych oraz zanieczyszczaniem elementów środowiska, zaczęto zwracać szczególną uwagę i postanowiono stopniowo wprowadzać technologię i odpowiednie sposoby gospodarowania, które mają zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Codzienne, właściwe gospodarowanie odpadami nie powinno się nam kojarzyć z problemem, tylko z dobrze wykonanym zadaniem, które wykonujemy w szczególności dla siebie, swoich dzieci jak i dla innych mieszkańców. Zmieniając swoje nawyki, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, większego odzysku surowców, mniejszej ilości odpadów zalegających na składowiskach.

Musimy sobie uświadomić, że samodzielnie segregując odpady a następnie właściwie się ich pozbywając, przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, wpływając na obniżenie kosztów produkcji produktów i energii. W dzisiejszych czasach społeczeństwo, które dba o kondycję swojego otoczenia, wpływa znacząco na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy w oczach przedsiębiorców.

Poprawnie segregując odpady powinniśmy mieć poczucie dobrze wykonanej pracy i dumy, ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze otoczenie.

(więcej informacji dostępnych na stronie www.odpady.lublin.eu i na Naszej stronie zakładka Po Nas tylko ŚMIECI?)

Zmiana firmy świadczącej usługę całodobowego pogotowia technicznego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie informuje, że od dnia 1 XII 2023 r. usługę całodobowego pogotowia technicznego będzie świadczyć firma

ZtSM Zakład techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych Sp. z o. o.

ul. Jana Skrzetuskiego 12, 20-628 Lublin

tel. 81 307-06-16, 536-504-502

 

Powyższa informacja będzie również wywieszona na tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej.

Informacja Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” w Lublinie - 04/09/2020

Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „KLAKSON” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0):

„Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”.

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KLAKSON” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 28.08.2020 r. w załączeniu.

Zawory grzejnikowe

W miesiącu lipcu i sierpniu 2019 r Firma ISTA dokonała wymiany blisko 1500 sztuk zaworów grzejnikowych na Osiedlu Poręba. Zgodnie z decyzją poprzedniego Prezesa Zarządu zamontowano zawory z głowicą termostatyczną RAW 5116.
Finansowana z Funduszu Remontowego wymiana kosztowała 183 tysięcy złotych.

Niestety ta kosztowna operacja nie została poprzedzona szczegółową INFORMACJĄ skierowaną do Mieszkańców Osiedla, co do zasadności takiej wymiany i funkcjonalności nowych zaworów. Zapisane w protokołach Zarządu z 2018 roku priorytety w zakresie zmniejszania kosztów c.o. dotyczyły przede wszystkim termomodernizacji budynków. Za kwotę 7 tys. złotych wykonano badania termowizyjne budynków.

Za kwotę 183 tysięcy złotych można było docieplić kilka ścian budynków i ograniczyć ubytki ciepła.
Zdecydowano jednak inaczej…

Od momentu rozpoczęcia sezonu grzewczego otrzymywaliśmy sygnały od Mieszkańców o wadliwym działaniu zaworów z głowicą termostatyczną. W ramach gwarancji Firma ISTA w kilku przypadkach dokonała wymiany zaworów. Niestety w listopadzie i grudniu nasiliły się zgłoszenia o działaniu zaworów w tak przyjaznych warunkach pogodowych.

Uznaliśmy więc za pilną potrzebę zamieszczenia na stronie SM KLAKSON podstawowych informacji dotyczących działania zaworów z głowicą termostatyczną Firmy Danfoss.

Danfoss zawór termostatycznyHOT
Date 2019-12-15
File Size 505.3 KB
Download 771

Czytaj więcej: Zawory grzejnikowe

zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Klakson" w Lublinie zaprasza do składania ofert na na wykonanie:

1) okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych - wentylacyjnych w mieszkaniach, pralniach/suszarniach, lokalach użytkowych, piwnicach, garażach oraz pomieszczeniach administracyjnych,

2) okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej wraz z urządzeniami w mieszkaniach, lokalach użytkowych, piwnicach oraz pomieszczeniach administracyjnych.

 

Szczegóły oferty w załączniku.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Klakson" w Lublinie

 

Date 2024-06-27
File Size 90.38 KB
Download 23

Spółdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON

ul. Szafirowa 8, 20-573 Lublin
Tel: 81 526 65 92
Kom: 517 735 590
Fax: 81 527 58 36
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.